Regulamin konkursu 24/08/2023

§1 Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest MALANA.PL, Będzin ul. Aleja Kołłątaja 14
2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator MALANA.PL
3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram.

§2. Czas trwania konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 24.08.2023 od godziny 16:00 i trwa do dnia 29.07.2023 do godziny 12:00. Natychmiast po zakończeniu konkursu nadejdzie wybranie Zwycięzcy konkursu oraz weryfikacja wykonania kroków konkursowych wyłonionego Uczestnika.
2. Uczestnicy są nagradzani za wykonanie zadań opublikowanych w tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa najpóźniej do dnia 29.08.2023
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzcy, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

§3. Określenie Nagrody konkursu
3.1. Przedmiotem Nagrody (ilość: dwa) w konkursie organizowanym przez MALANA.PL jest zestaw, w którego skład wchodzą:
Nagroda nr 1:
– 5 gram suszu Banana OG, 1g ekstraktu „Moonrock” oraz wrapy konopne o smaku do ustalenia ze zwyciężcą;

Nagroda nr 2:
– 2,5 gram suszu Banana OG, 1g ekstraktu „Moonrock” oraz wrapy konopne o smaku do ustalenia ze zwyciężcą;

§4. Określenie zadania konkursowego
4.1. Zadanie konkursowe tj. czynności, które wykonać musi Uczestnik konkursu ubiegającego się o wygraną po wyłonieniu go składa się z:
– pozostawienie serduszka tj. polubienia posta konkursowego na platformie Instagram;
– udostępnienie posta konkursowego na relacji;
– pozostawienie komentarza pod postem konkursowym, w którym Uczestnik oznaczyć musi trzy osoby.
4.2. Po wyłonieniu Zwycięzcy konkursu, dokonana zostanie weryfikacja wyżej wymienionych etapów konkursu a Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez wiadomość prywatną na platformie Instagram.

§5. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
5.1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
– Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– Jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
– Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem
– Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
– Wykonała Zadanie Konkursowe.

5.2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 4 pkt 4.1 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
5.3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.
5.4. Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.
5.5. Administratorzy profilu malana_pl mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu
5.6. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Zwycięzcy z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie. Zwycięzca nie może wskazać osoby, której chce przekazać Nagrodę.

pl_PL